Αίτηση Απαλλαγής από τη Γυμναστική

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

Προς

τον κ. Διευθυντή

του 1ου Λυκείου Σπάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ να απαλλάξετε από το μάθημα της Γυμναστικής το γιο / την κόρη μου επειδή βρίσκεται σε αδυναμία να συμμετάσχει σε αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη ιατρική γνωμάτευση.

Χρονικό διάστημα απαλλαγής:

q Όλο το διδακτικό έτος

q μέχρι τη ……/ ……/ 201….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο Λύκειο Σπάτων

Αρ. Πρωτοκόλλου:………….

Ημερομηνία ………………..

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

 

Στοιχεία αιτούντα:

Επώνυμο: …………………………….

Όνομα: ………………………………..

Ον. Πατέρα: …………………………

Αρ. Δελτ.Ταυτ. ή Διαβατ: …………….

Κάτοικος : ……………………

Οδός – Αριθμός :  ……………………………………………..

Τηλέφωνο: ……………………………..

Πατέρας-μητέρα- κηδεμόνας του/της

(στοιχεία μαθητή/τριας)

Επώνυμο: …………………………….

Όνομα: ………………………………..

Ον. Πατέρα: …………………………

Ον. Μητέρας : …………………….

Τάξη: …………………………..

 

 

 

 

 

Θέμα : Απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: Σπάτα, ………………….