1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων

Ανακοινωση

Ενημερωσεις (τμηματα, απαλλαγες, προφορικη εξεταση, β’ ξενη γλωσσα)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 21-9-20

 

  1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους περί συγκρότησης των τμημάτων και την δυνατότητα αλλαγών σε προσανατολισμό και επιλογή β’ ξένης γλώσσας τα τμήματα του σχολείου μας διαμορφώθηκαν οριστικά ως εξής:

Α τάξη: 5 τμήματα Γενικής Παιδείας, 2 τμήματα Β΄ ξένης γλώσσας Γαλλικών και 3 τμήματα Β΄ ξένης γλώσσας Γερμανικών. 

Β τάξη: 4 τμήματα Γενικής Παιδείας, 2 τμήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, 3 τμήματα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, 2 τμήματα Β΄ ξένης γλώσσας Γαλλικών και 2 τμήματα Β΄ ξένης γλώσσας Γερμανικών.

Γ τάξη: 4 τμήματα Γενικής Παιδείας, 2 τμήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, 1 τμήμα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Υγείας – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 1 τμήμα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Υγείας – Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 2 τμήματα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η κατανομή των μαθητών έγινε με αλφαβητική σειρά σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση  της λειτουργικότητας του σχολείου και σε συνάφεια με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και την δεδομένη διαθεσιμότητα αιθουσών και εργαστηρίων.

 

  1.  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Όσοι επιθυμούν  το παιδί τους να απαλλαγεί από το μάθημα της Γυμναστικής  παρακαλούνται να λάβουν γνώση της ισχύουσας  νομοθεσίας.

ΥΑ 10645/2018 (ΦΕΚ 120Β/2018) Άρθρο 25

Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Φυσική Αγωγή

« Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής  Αγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του εφόσον ο κηδεμόνας  του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας  στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση  αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά  στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/ της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν  απαλλαγή του/της. »

 

  1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σας  ενημερώνουμε ότι οι γονείς των μαθητών και μαθητριών που διαθέτουν γνωματεύσεις από κάποιο ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) ή πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο να προσέλθουν προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για να εξετάζονται τα παιδιά τους  προφορικά αλλά και να ενημερώσουν το σχολείο  σχετικά με την φοίτηση τους στο Λύκειο, ώστε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους του σχολείου  για την ευκολότερη προσαρμογή των παιδιών αυτών.  

Το παραπάνω ισχύει για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2020-2021 στην Α τάξη και όσων μαθητών είναι στις Β και Γ αλλά δεν είχαν καταθέσει σχετικές γνωματεύσεις  και αντίστοιχες αιτήσεις κάποιο από τα προηγούμενα χρόνια φοίτησης στο Λύκειο.

  1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σύμφωνα με την ΥΑ 3523/25-8-2020  Άρθρο 1 περί διδασκαλίας Β΄ ξένης γλώσσας στο λύκειο ισχύουν για το σχολικό έτος 20-21 τα παρακάτω:

  1. Α’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

α). Οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη β’ ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο (Γαλλικά ή Γερμανικά).

β). Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

γ). Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος στη μία από τις δύο γλώσσες, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά στο τμήμα β’ ξένης γλώσσας που δημιουργείται στο σχολείο.

Όσοι από τους μαθητές εντάσσονται σε τμήμα β’ ξένης γλώσσας που δεν είχαν διδαχθεί στο Γυμνάσιο παρακολουθούν το μάθημα και ο βαθμός τους στη β’ ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή τους, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής.

Για τους μαθητές αυτούς υπολογίζεται ο βαθμός τους στη β’ ξένη γλώσσα, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι τρεις (03) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

δ). Οι μαθητές που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο την Ιταλική ως β’ ξένη γλώσσα επιλέγουν έως τις 18 Σεπτεμβρίου στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου ως β’ ξένη γλώσσα μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Για τους μαθητές αυτούς ισχύει η περ. γ του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

  1. Β’ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

α). Οι μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη γλώσσα που διδάχτηκαν στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου (Γαλλικά ή Γερμανικά).

β). Οι μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2019-2020 διδάχτηκαν στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου την Αγγλική γλώσσα, στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη β’ ξένη γλώσσα που είχαν διδαχτεί στο Γυμνάσιο (Γαλλικά ή Γερμανικά).

γ). Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος στη μία από τις δύο γλώσσες, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά στο τμήμα της ξένης γλώσσας που δημιουργείται στο σχολείο.

Όσοι από τους μαθητές εντάσσονται σε τμήμα ξένης γλώσσας που δεν είχαν διδαχθεί στο Γυμνάσιο ή στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου παρακολουθούν το μάθημα και ο βαθμός τους στη β’ ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή τους, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής.

Για τους μαθητές αυτούς υπολογίζεται ο βαθμός τους στη β’ ξένη γλώσσα, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι τρεις (03) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Επομένως παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που δεν είχαν διδαχτεί Γαλλικά ή Γερμανικά το προηγούμενο σχολικό έτος να σταθμίσουν τις δυνατότητες απόδοσης των παιδιών τους και να ενημερώσουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σχολείο στην περίπτωση που θέλουν ο βαθμός του μαθήματος των παιδιών τους να υπολογίζεται για την προαγωγή τους.

 

Γραψτε το σχολιο σασ

Αφήστε σχόλιο