Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές εργασίες που μπορείτε ή πρέπει να κάνετε στο σχολείο μας και αφορούν μαθητές, γονείς και παλαιούς μαθητές.

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

Αίτηση προφορικής εξέτασης.

Α. Παραλαβή απολυτηρίου

Β. Παραλαβή αντιγράφου Απολυτηρίου & Βεβαίωσης Σπουδών

i. Ακριβές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου

ii. Αποδεικτικό απολύσεως

iii. Βεβαίωση σπουδών

Γ. Μεταβολή ή διόρθωση στοιχείων μαθητή

Δ. Δικαιολόγηση απουσιών

Ε. Βεβαίωσης φοίτησης απλή

ΣΤ. Βεβαίωσης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή για λήψη της Ελληνικής Υπηκοότητας

Ζ. Παραλαβή ελέγχου επίδοσης

Η. Ενημέρωση για την επίδοση και τη φοίτηση μαθητή

Θ. Εγγραφή

Ι. Μετεγγραφή

i. Από άλλο σχολείο για να φοιτήσει στο σχολείο μας

ii. Από το σχολείο μας για να φοιτήσει σε άλλο σχολείο

ΙΑ. Βεβαίωση πρόσβασης

ΙΒ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΙΓ. Απαλλαγή από μαθήματα

Πιο αναλυτικά:

Α. Παραλαβή απολυτηρίου.

Η παραλαβή του απολυτηρίου γίνεται μόνο από τον ίδιο τον μαθητή ή κάποιον από τους γονείς του. Πρέπει οπωσδήποτε το πρόσωπο που θα παραλάβει το απολυτήριο να έχει μαζί του Αστυνομική Ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το απολυτήριο εκδίδεται μόνο μια φορά (δηλαδή δεν εκδίδεται δεύτερο απολυτήριο) πρέπει η φύλαξή του να είναι επιμελής. Σε περίπτωση που ζητείται το απολυτήριο, κατατίθεται θεωρημένο αντίγραφο και ποτέ το πρωτότυπο. Το σχολείο μαζί με το απολυτήριο παραδίδει και ένα τουλάχιστο θεωρημένο αντίγραφο. Θεώρηση φωτοαντιγράφων του απολυτηρίου γίνονται από το σχολείο, τα Κ.Ε.Π., καθώς και από τα Αστυνομικά Τμήματα με την προσκόμιση του πρωτοτύπου .

Β. Παραλαβή αντιγράφου Απολυτηρίου & Πιστοποιητικού Σπουδών

i. Ακριβές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου

Αν ζητείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου, με την προσκόμιση του πρωτοτύπου, μπορεί να γίνει θεώρηση στο σχολείο, σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ή σε Αστυνομικό Τμήμα.

Το σχολείο διαθέτει αρχείο ακριβών φωτοαντιγράφων από το έτος 1998 και μετά, οπότε είναι δυνατή η άμεση έκδοση και παράδοσή του στον απόφοιτο και χωρίς την επίδειξη του πρωτοτύπου, με απλή επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας. Αν δεν είναι διαθέσιμο το πρωτότυπο απολυτήριο και έχει εκδοθεί πριν από το 1998, απαιτείται η έκδοση Αποδεικτικού Απόλυσης (βλ. σχετική περίπτωση παρακάτω).

ii. Αποδεικτικό απολύσεως

Αποδεικτικό Απολύσεως εκδίδεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πρωτότυπο, ώστε να αναπαραχθεί φωτοτυπία, και έχει εκδοθεί πριν από το 1998. Απαιτείται αίτηση που κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο σχολείο ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο (εξουσιοδότηση με θεώρηση υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία) και μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσωπο ανφάς). Ο χρόνος έκδοσης του Αποδεικτικού Απολύσεως ποικίλλει από μία έως εικοσιτέσσερις ώρες για εργάσιμες ημέρες ή και περισσότερο σε ειδικές περιπτώσεις και εξαρτάται από τον χρόνο και την ημέρα κατάθεσης της αίτησης. (Λ.χ. αν η αίτηση κατατεθεί αργά το μεσημέρι ημέρας που είναι παραμονή αργίας, φυσικό είναι η παραλαβή να γίνει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία).

Επειδή η έκδοση Αποδεικτικού Απολύσεως απαιτεί διερεύνηση αρχείων, είναι καλό να γίνεται πριν από την κατάθεση της αίτησης τηλεφωνική ενημέρωση (210 6632307) με επιπρόσθετες πληροφορίες για το έτος αποφοίτησης ή το έτος πρώτης εγγραφής και αν η πρώτη εγγραφή έχει γίνει από μετεγγραφή. Το σχολείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση του Αποδεικτικού Απολύσεως και συνήθως ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο όταν είναι έτοιμο, για να προσέλθει για την παραλαβή του.

Μπορείτε να εκτυπώσετε την Αίτηση για Αποδεικτικό Απολύσεως εδώ.

iii. Πιστοποιητικό σπουδών

Αφορά τα πρόσωπα που δεν απέκτησαν Απολυτήριο και διέκοψαν τη φοίτησή τους στο σχολείο μας. Το Πιστοποιητικό Σπουδών καταγράφει την τελευταία χρονιά του ενδιαφερόμενου στο σχολείο. Η έκδοσή του ακολουθεί την ίδια ακριβώς διαδικασία με το Αποδεικτικό Απολύσεως (Βλ. παραπάνω).

Μπορείτε να εκτυπώσετε την Αίτηση για Πιστοποιητικό Σπουδών (για ανηλίκους) εδώ.

Μπορείτε να εκτυπώσετε την Αίτηση για Πιστοποιητικό Σπουδών (για ενηλίκους) εδώ.

Γ. Μεταβολή ή διόρθωση στοιχείων μαθητή

Για τη μεταβολή ή διόρθωση στοιχείων μαθητή απαιτείται αίτηση του γονέα του μαθητή (σε περίπτωση ανάθεσης κηδεμονίας ή αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά) ή από τον ίδιο τον μαθητή, αν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη. Μαζί με την αίτηση προσκομίζονται πρωτότυπα έγγραφα που να δικαιολογούν την αίτηση μεταβολής ή διόρθωσης στοιχείων. Αν τα έγγραφα είναι ξενόγλωσσα, προσκομίζονται μαζί με τα πρωτότυπα και οι επίσημες μεταφράσεις.

Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν ποικίλουν κατά περίπτωση, καλό είναι πριν από την προσέλευση να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία (210 6632307).

Δ. Δικαιολόγηση απουσιών

Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται, σύμφωνα με τον νόμο, με την αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης και, αν υπάρχουν, τις ιατρικές γνωματεύσεις από τον γονέα του μαθητή. Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει συμπληρώσει τα 18 έτη η διαδικασία γίνεται από τον ίδιο. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί μέχρι δέκα ημέρες από την ημέρα που έγινε η τελευταία από τις δικαιολογούμενες απουσίες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι: Δεν πρέπει κανένας μαθητής να ξεπεράσει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τις 50 αδικαιολόγητες και τις 114 απουσίες συνολικά. Με απλή αίτηση του γονέα (δηλαδή χωρίς ιατρική γνωμάτευση) δικαιολογούνται μέχρι δύο ημέρες κάθε φορά και μέχρι δέκα όλο τον χρόνο.

Παρακαλούμε τους γονείς να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε φορά που επισκέπτονται το σχολείο (κατά προτίμηση τις ημέρες και ώρες επισκέψεων του υπευθύνου) για την κατάσταση των απουσιών του μαθητή ή της μαθήτριας.

Για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να εκτυπώνετε την αίτηση δικαιολόγησης απουσιών και να τη συμπληρώνετε από το σπίτι σας. Το έντυπο της Αίτησης Δικαιολόγησης Απουσιών μπορείτε να το βρείτε εδώ)

Ε. Βεβαίωσης Φοίτησης απλή

Χορηγείται αυθημερόν μετά από προφορική αίτηση του μαθητή και χρησιμοποιείται σε απλές περιπτώσεις (εγγραφή σε Γυμναστήρια, δικαιολογητικό για ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ).

ΣΤ. Βεβαίωσης Φοίτησης αλλοδαπού μαθητή για λήψη της Ελληνικής Υπηκοότητας

Γι’ αυτή τη βεβαίωση απαιτείται αίτηση του γονέα του μαθητή (σε περίπτωση ανάθεσης κηδεμονίας ή αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά) ή από τον ίδιο τον μαθητή, αν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη. Μαζί με την αίτηση προσκομίζονται πρωτότυπο έγγραφο στα οποίο να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά. Αν προσκομισθεί διαβατήριο που ισχύει, δεν απαιτείται μετάφραση.

Ζ. Παραλαβή ελέγχου επίδοσης

Η παραλαβή του ελέγχου επίδοσης του Α΄ τετραμήνου γίνεται από τους γονείς ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (εξουσιοδότηση με θεώρηση υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία) ή από τους ίδιους τους μαθητές, αν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη, σε ημέρα που καθορίζει το σχολείο στις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι έλεγχοι Β΄ τετραμήνου μπορούν να παραληφθούν από τους μαθητές.

Οι τελικοί έλεγχοι παραλαμβάνονται από τους μαθητές, εκτός των περιπτώσεων χαμηλής επίδοσης, περίπτωση στην οποία πρέπει να προσέρχονται οι γονείς για να τον παραλάβουν και να ενημερωθούν από τον Διευθυντή του σχολείου.

Το σχολείο με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του αναγγέλλει εγκαίρως την ημερομηνία και τις ώρες παραλαβής ελέγχων επίδοσης.

Η. Ενημέρωση για την επίδοση και τη φοίτηση μαθητή

Το σχολείο θεωρεί τους γονείς συνεργάτες του. Όχι μόνο είναι δεκτικό και ανοιχτό στις επισκέψεις των γονέων, αλλά και ενθαρρύνει τη συχνή επίσκεψή τους, για να ενημερωθούν για την επίδοση και τη φοίτηση μαθητή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων αμέσως μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος (συνήθως κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου) και με την οριστικοποίηση της γνωριμίας των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρών που δέχονται οι καθηγητές τους γονείς. Το πρόγραμμα δίδεται στους μαθητές και αναρτάται στο site του σχολείου. Ο Διευθυντής ή οι Υποδιευθυντές είναι στη διάθεση των γονέων όλες τις ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Θ. Εγγραφή

Κάθε αρχή σχολικής χρονιάς ένας από τους γονείς ή ο έχων την επιμέλεια γονέας (προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο) πρέπει να προσέλθει για κάνει την εγγραφή. Η εγγραφή είναι καταγραφή (για την πρώτη τάξη), επιβεβαίωση ή τροποποίηση των στοιχείων (για τις άλλες τάξεις) της διεύθυνσης και των τηλεφώνων της οικογένειας του μαθητή, ενώ ζητείται και η υπογραφή στο ατομικό δελτίο του μαθητή. Η υπογραφή επιβεβαιώνει την τυπική συναίνεση για το ότι ο μαθητής θα φοιτήσει στη συγκεκριμένη τάξη, επίσης ότι ο υπογράφων αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης της επίδοσης και φοίτησης του μαθητή και ότι τα στοιχεία της επικοινωνίας είναι ακριβή. Έτσι το σχολείο είναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε θέση να επικοινωνήσει με τους γονείς για να ενημερώσει για τη φοίτηση, την επίδοση, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με τον μαθητή.

Ι. Μετεγγραφή

i. Από άλλο σχολείο για να φοιτήσει στο σχολείο μας

Ο γονέας του μαθητή προσέρχεται στο 1ο ΓΕ.Λ. Σπάτων και συμπληρώνει Αίτηση –Δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να μεταγράψει τον μαθητή στο Λύκειο Σπάτων, τους λόγους μετεγγραφής, τα στοιχεία διεύθυνσης και τα τηλέφωνά του, καθώς και ότι κατέχει την επιμέλεια του παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (καταθέτει τα σχετικά έγγραφα). Επιπλέον πρέπει να καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο επιβεβαιώνει ότι ο τόπος διαμονής της οικογένειας του μαθητή βρίσκεται στα όρια του τέως Δήμου Σπάτων. (Συμβόλαιο, λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαίωση Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος)

Η μετεγγραφή υπόκειται στην έγκριση του Διευθυντή του σχολείου. Ειδικά για τις μετεγγραφές από ιδιωτικά σχολεία απαιτείται η τυπική έγκριση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αν. Αττικής. Η διαδικασία αυτή γίνεται υπηρεσιακά και δεν επιβαρύνεται ο γονέας.

ii. Από το σχολείο μας για να φοιτήσει σε άλλο σχολείο

Προσέρχεται ο γονέας του μαθητή στο σχολείο όπου θέλει να μετεγγράψει τον μαθητή και εκεί, εφ’ όσον γίνει δεκτός ο μαθητής, τον ενημερώνουν για τη διαδικασία.

ΙΑ. Βεβαίωση πρόσβασης

Η βεβαίωση πρόσβασης και ένα επικυρωμένο αντίγραφό της διανέμεται συνήθως μαζί με το Απολυτήριο (διαδικασία βλ. παραπάνω).

ΙΒ. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)

Οι μαθητές οφείλουν να καταθέτουν στο σχολείο το Α.Δ.Υ.Μ. πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής. Η μη έγκαιρη προσκόμισή του έχει σαν αποτέλεσμα την χρέωση στον μαθητή αδικαιολόγητων απουσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το Α.Δ.Υ. προσκομίζεται κατά την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη και, επειδή η ισχύς του είναι τριετής, καλύπτει τη φοίτηση και στις τρεις τάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο μαθητής δεν θα χάσει χρονιά).

Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. εδώ.

ΙΓ. Απαλλαγή από μαθήματα

Προσέρχεται ο γονέας (για τους ανήλικους μαθητές) και καταθέτει σχετική αίτηση.

Μπορείτε να εκτυπώσετε την Αίτηση Απαλλαγής από το μάθημα της Γυμναστικής εδώ.

Σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών διαβάστε εδώ τι ισχύει. Μπορείτε να εκτυπώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: υπεύθυνη δήλωση περί απαλλαγής από τα θρησκευτικά.